บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP2_02_01
การไหลเชิงวงรีในปฏิกิริยาการชนของไอออนหนักที่ระดับพลังงานในการเข้าชน 0.25 AGeV โดยเลือกใช้แบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุล
The elliptic flow in heavy ion collision reaction at incident energy 0.25 A GeV by using quantum molecular dynamics model
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุชัญญา จันทร์เสน
  2. วรกานต์ วังวล