บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_01_05
การศึกษาเส้นสเปกตรัมของออโรราบนดวงจันทร์ไอโอโดยใช้โปรแกรม DECH
Study on spectrum of Io’s aurora by using DECH program
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นนทวัฒน์ ฉัตรตันใจ
  2. ธวัลหทัย กถาไชย