บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_05_10
การศึกษาอิทธิพลของวัสดุของคู่ลวด ฉนวนไฟฟ้าของลวด และวัสดุที่ใช้ทำอิฐ ต่อสมรรถนะของอิฐเพื่อผลิตไฟฟ้า
A study of effects of material of couple wires, electrical insulation of the couple wires and brick material on performance of electricity generation bricks
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปูรณ์ ชินสุวรรณ