บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_17_01
การคัดแยกบาซิลลัสจากดินในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกในอุตสาหกรรมเกษตร
Isolation of Bacillus sp. from soil in shrimp culture pond as a probiotic for agricultural industry
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณิชารีย์ เจียรชัย
  2. ชนิกานต์ ขวัญเมือง