บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_01_01
การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและการวิเคราะห์ลิปิดในพืชผักที่พบในชีวิตประจำวัน
Determination of Phenolic Compounds and Lipids Analysis in Selected Vegetables
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภีมวัจน์ จุลเจิม
  2. ศลิษา สอนหล้า