บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_10_06
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดตะกั่วบนฐานกระดาษโดยวิธีตรวจวัดสีร่วมกับอนุภาคเงินนาโน
Development of Paper-based microfluidic device (µPAD) for Lead determination using Colorimetric method with Silver nanoparticles
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นภรุจน์ จรูญศักดิ์
  2. พัทธมน อุทัยกร
  3. วริษฐา รัชณาการ