บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_02_01
การออกแบบเซนเซอร์วัดระดับของเหลวโดยใช้หลักการของตัวเก็บประจุ
Design of liquid level measurement sensor using capacitive principle
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. จีระดาพร พรมเสนา
  2. ชุติกาญจน์ อินต๊ะสาร
  3. ธันยพร บุญประสิทธิ์