บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_01_01
การศึกษาผลของเซซามินร่วมกับยา doxorubicin ช่วยเพิ่มความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีของยาในเซลล์มะเร็งมนุษย์
Sesamin co-treatment with doxorubicin enhances chemosensitivity in human cancer cells
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. คุณานนต์ เฉลิมผลวงศ์กุล
  2. พิชชาภรณ์ ใจจิตร