บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_03_03
การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากใบเอื้องหมายนา
α-glucosidase Inhibitory activity from Leaves of Costus specious
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วีรวัฒน์ เกษสาคร
  2. ธนภรณ์ มนตรีกุล ณ อยุธยา