บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_02_02
การจำลองแบบกระบวนการแคตไอออนิกพอลิเมอร์ไรเซชันของ 2-เมทิลและ 2-ฟีนิลออกซาโซลีนโดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาเซอร์โคโนซีนและตัวร่วมปฏิกิริยาโบเรต
Modeling the Cationic Polymerization of 2-Methyl and 2-Phenyl Oxazoline by a Zirconocene/Borate Catalyst
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พลอยวรินทร์ เวียงแก้ว
  2. เนตรชนก ถิ่นคำรพ