บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM2_10_03
การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีของครูสกาวล์เพื่อออกแบบเส้นทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
Application of Kruskal’s Algorithm to Design Routes to Help Flood Victims
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธัญจิรา ร่มเพชร
  2. พิชญา บัวงาม
  3. พิชญาภัคดิ์ หทัยวสีวงศ์