บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_04_02
การอนุรักษ์นอกถิ่นสู่การตอบสนองของยางนาในสภาพหลอดทดลอง
From ex situ conservation to in vitro responses of Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นันท์นภัส สุขเกษมสิน
  2. จรรยพร โกฏิมนัวสนิชย์