บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_03_03
การศึกษาสมบัติพืชสมุนไพรในการติดตามสภาวะกรดเบสของ Lactobacillus sp.
Characterization of pH indicators from herbal extract for Lactobacillus sp.
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พรรณพร ไชยโย
  2. ศะศิกานต์ เดียวสุรินทร์