บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM_04_03
เอกลักษณ์ของการซ้อนรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าแนบในวงกลม
On the identities of infinitely inscribing regular polygons and circles
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เปมทัต แท่นสุนทร