บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_04_04
การศึกษาอิทธิพลของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS ดัดแปลงที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตและน้ำตาลซูโครสที่มีผลต่อการแปรผันทางพันธุกรรมของมันสำปะหลัง
Effect of MS supplemented with auxin and sucrose on root development and genetic fidelity of cassava grown in vitro
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กนกวัลย์ มีระหงษ์
  2. ยุพเรศ ทองหมู่