บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_04_12
การพัฒนากากมันสำปะหลังที่เหลือจากการผลิตกรดซิตริกเพื่อเป็นหัวอาหารไก่
Bacteria modification of cassava pulp waste from citric acid production for poultry chicken feed additive
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธัญพร บุญกิตติธนากูล
  2. รมิตา ตันวาณิชกุล