บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_04_04
การศึกษารูปแบบของแม่เหล็กที่มีผลต่อประสิทธิภาพของไดนาโมประดิษฐ์
The study of the different pattern of the magnetic performance effect of the the invention dynamo
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พันธศักดิ์ นิติกิจไพบูลย์
  2. อธิชาติ พิสิษฐ์ไพบูลย์