บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_04_05
รูปแบบการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Staphylococcus aureus จากน้ำนมดิบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
Antibiotic resistance pattern of Staphylococcus aureus isolated from raw milk in Khon Kaen dairy farms
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วนาลี น้อยเมล์
  2. พิชชาพร ภูธรรมะ