บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_04_04
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบของหญ้า 3 ชนิด
Evaluation of Antibacterial Activity of Three Grasses
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เชษฐ์ธิดา สู่สุข
  2. ณัฐณิชา เจริญวงศ์