บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_04_04
การยับยั้ง Aspergillus flavus โดยเชื้อราปฏิปักษ์
Inhibition of Aspergillus flavus by Antigonistic Fungi
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปวรา นาโพธิ์ตอง
  2. ปิยวรรณ ทองไทย