บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_04_04
การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราละลายฟอสเฟตและประสิทธิภาพต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแก่นตะวัน
Study of phosphate solubilizing fungal properties and their efficiency on growth promotion of Jerusalen artichoke
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เสาวลักษณ์ ทิทา
  2. กนกมน ศิริแสงตระกูล