บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_03_03
การเเยกและการศึกษาเเบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อเเบคทีเรีย Acinetobacter baumannii
Isolation and Characterization of Acinetobacter baumannii bacteriophage
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุภกร บัวดี
  2. ณัฐวุฒิ ชุติวีรวัฒนากุล