บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_03_03
การศึกษาสารองค์ประกอบในกากกาแฟที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ Acetylcholinesterase
Actylcholinesterase inhibitory activity analysis of potent chemicals in coffee ground
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธาม พลศรีสุทธิกุล
  2. กรกัญจน์ มีจักร