บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_05_13
การระบุและคัดแยกยีนฮิสโทนดีอะเซทิลเลส 8 ของพยาธิใบไม้ในตับ
Identification and isolation of Opisthorchis viverrini histone deacetylase 8
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธัญญารัตน์ ทองแกมแก้ว
  2. รณกฤต ตระกูลเสนาธง