บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_03_01
ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเป็นเซลล์ไขมัน
Effect of germinated brown rice extract of KDML105 cultivar on protein expression associated with adipogenesis and antioxidative status in 3T3-L1 adipocytes
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ญาณวุฒิ มหนิธิวงศ์
  2. ธนโชติ โชติชานนท์