บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_03_03
การจำแนกเพศอินทผลัมโดยใช้เครื่องหมายดีเอนเอ
Sex determination of date palm using DNA markers
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. บุญมหาศาล แสงศักดา
  2. วัชรพงศ์ จันทร์เขียน