บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP2_05_02
การหาดัชนีหักเหโดยใช้วิธีพารัลแลกซ์
Finding refractive index from parallax method
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วุฒิกร อิ่มถวิล
  2. อภิรัฐ กองจันทร์