บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE2_05_01
การศึกษาปริมาณคาร์บอนในดินจากดินที่ใช้ประโยชน์แตกต่างกันภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Study of carbon content in soil containing organic substance from areas with different usage in Khon Kaen University
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นิรมล โคตวงศ์
  2. ฐาปนีย์ นาคอุดม