บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_05_04
การศึกษาประสิทธิภาพของเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนจากไคโตซานและพอลิ(อะคริโลไนไตรล์-โค-สไตรีน ซัลโฟนิกแอซิด)
Proton conducting membranes from chitosan and poly(acrylonitrile-co-styrene sulfonic acid)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เพ็ญพิชา เรืองวงศ์วิทยา
  2. อัจฉรา แสงยศ