บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_05_06
การศึกษาสารเคมีและการทดสอบพิษในระดับเซลล์ และระดับสารพันธุกรรมของพืชสกุล Persicaria 2 ชนิด
Phytochemical study and Pre-Clinical trial of two Persicaria species
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณิชาปวีร์ รัตนมุง
  2. ปัญญภัทร อุปัญญ์