บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE_05_05
การประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาหมอ (Anabas testudineus) ในแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำชะมูลฝอยที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก
Aberrations Assessment of Fish (Anabas testudineus) in Pond Affected by Leachate with Heavy Metals Contamination
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธันย์ชนก รุ่งเรือง
  2. ทิพย์ฟ้า ภักดีร่มเย็น