บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_05_02
การศึกษาผลของความชื้นต่ออัตราเร็วเสียงโดยหลอดกำทอน
Studying the relationship of velocity of sound and humidity by resonance tube
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิทธิรัตน์ วัฒนกุล
  2. รุจนโรจน์ ซองศิริ