บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


NONE
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณสมบัติเชิงหน้าที่จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
Food Products Development and Functional Properties Evaluation of Carissa carandas Linn.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม