บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM_03_05
สมบัติบางประการของพหุนามเชบีเชฟ
Properties of Chebyshev polynomials
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐนนท์ จำลองราษฎร์
  2. ศุภวิชญ์ จันทร์ศิริตระกูล