บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_03_14
การกระเจิงของแสงในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน
Scattering of light in different density solutions
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พงศภัทร บุญอ้อม
  2. วัสนกร เจริญเกษมวิทย์