บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT2_10_02
การผลิตรีเทนเนอร์แบบใสสำหรับทันตกรรมจัดฟันโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม
Production of Vacuum-formed Retainer for Orthodentics by Computer Aided Engineering
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปรมาภรณ์ อภิธรรมบัณฑิต
  2. นพนภัส หันตุลา
  3. จิรภัทร เทียนทอง