บัญชีผู้ใช้


การนำเสนอผลงานแบบออนไลน์

วันเวลาที่เขียน: 2020-11-11 11:16:13

การนำเสนอผลงานแบบออนไลน์

 

Oral presentation

1.       ผู้นำเสนอผลงานเตรียมความพร้อมก่อนในแต่ละช่วงเวลาจนกว่าจะสิ้นสุดการนำเสนอของตนเอง เช่น นักเรียนที่นำเสนอผลงานเวลา 10.40 – 11.00 น. ต้องเตรียมความพร้อมตลอดช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

2.       นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษพร้อมสื่อนำเสนอผลงาน

3.       ใช้เวลานำเสนอ 10 นาที และตอบข้อซักถาม 10 นาที

4.       ขอให้นักเรียนบันทึกไฟล์ของสื่อนำเสนอผลงานลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้นำเสนอ และไม่ Share screen โดยการดึงข้อมูลจาก Cloud บนเว็บไซต์ต่าง ๆ

5.       ในช่วงเวลา 10 นาที ของการนำเสนอผลงาน ให้งดเว้นการใช้สื่ออื่น ๆ นอกจากไฟล์นำเสนอในรูปแบบ PDF เท่านั้น ในกรณีที่มีสื่อการนำเสนออื่น ๆ เพิ่มเติม ให้ใช้เป็นการสำรองข้อมูลเพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการเท่านั้น (หากมีคำถามที่เกี่ยวข้อง) และต้องแจ้งผู้ดูแลห้องออนไลน์ล่วงหน้า

6.       เมื่อครบกำหนดเวลาการนำเสนอและการตอบข้อซักถาม พิธีกรจะตัดบทการนำเสนอและผู้ดูแลห้องออนไลน์จะปิดไมค์ของผู้นำเสนอทันที       


 

Poster Presentaion

1.       ผู้นำเสนอผลงานเตรียมความพร้อมก่อนในแต่ละช่วงเวลาจนกว่าจะสิ้นสุดการนำเสนอของตนเอง เช่น นักเรียนที่นำเสนอผลงานเวลา 14.20 – 14.35 น. ต้องเตรียมความพร้อมตลอดช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

2.       นำเสนอและตอบข้อซักถามเป็นภาษาไทย

3.       ใช้เวลานำเสนอและตอบข้อซักถามรวม 15 นาที โดยไม่แยกช่วงการนำเสนอและการตอบข้อซักถาม ขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสินว่าจะให้นักเรียนนำเสนอหรือไม่

4.       กรณีที่นักเรียนจัดทำสื่อนำเสนอผลงานเพื่อสำรองข้อมูลสำหรับการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ขอให้นักเรียนบันทึกไฟล์ของสื่อนำเสนอผลงานลงในตอมพิวเตอร์ที่ใช้นำเสนอ และไม่ Share screen โดยการดึงข้อมูลจาก Cloud บนเว็บไซต์ต่าง ๆ

5.       งดเว้นการใช้สื่ออื่น ๆ นอกจากไฟล์นำเสนอในรูปแบบ PDF เท่านั้น หากจำเป็นต้องใช้ ต้องแจ้งผู้ดูแลห้องออนไลน์ล่วงหน้า

6.       เมื่อครบกำหนดเวลานำเสนอและตอบข้อซักถาม พิธีกรจะตัดบทการนำเสนอและผู้ดูแลห้องออนไลน์จะปิดไมค์ของผู้นำเสนอทันทีหลักเกณฑ์การให้คะแนนของการนำเสนอทั้ง 2 รูปแบบดาวน์โหลดได้ทางลิงก์ สาขาเดิม 6 สาขา และ สาขาสะเต็มและนวัตกรรม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโครงการ วมว. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-333-3863-4 หรือทางเพจโครงการ วมว.