บัญชีผู้ใช้


การจัดทำผลงานสำหรับการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์

วันเวลาที่เขียน: 2020-10-07 10:49:55

การจัดทำผลงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์


          เนื่องจากการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เป็นรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคู่ศูนย์อยู่ ณ หน่วยงานของตนเอง ทำให้ต้องใช้สื่อการนำเสนอที่ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถเข้าถึงและเข้าใจโครงงานวิทยาศาสตร์แต่ละโครงงานได้ง่ายขึ้น จึงต้องมีการจัดทำผลงานล่วงหน้าเพื่อจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินโครงงาน รายละเอียดดังนี้

 

1. การนำเสนอแบบ Oral presentation

         1.1    ผู้นำเสนอโครงงานจัดทำสไลด์ Powerpoint นำเสนอผลงาน สัดส่วน 4 : 3 จำนวน 10 – 15 หน้า ในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น กำหนดส่งสไลด์นำเสนอในระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 (ภายใน 16.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย. 63) โดยผู้ประสานงานคู่ศูนย์รวบรวมส่งทางอีเมล sciusmost3@gmail.com หรือ rakchanok.s@mhesi.go.th 

         1.2   แนวทางการจัดทำสื่อนำเสนอผลงาน

                 1)    เน้นการนำเสนอวิธีการทำงานและผลการทดลองเป็นหลัก

                 2)    สรุปข้อมูล introduction อย่างสั้นและกระชับ

                 3)    ขนาดตัวอักษรควรมีขนาดเหมาะสมเมื่อฉายด้วยจอโปรเจคเตอร์หรือฉายบน LCD TV

                 4)    ภาพประกอบควรมีความชัดเจน และขยายให้มีขนาดเหมาะสมเมื่อฉายด้วยจอโปรเจคเตอร์หรือฉายบน LCD TV

 

2. การนำเสนอแบบ Poster presentation

         2.1    จัดทำวิดีโอนำเสนอผลงานเป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยไม่มีการตัดต่อ สามารถนำเสนอด้วยโปสเตอร์หรือสไลด์นำเสนอผลงานได้ตามความเหมาะสม ตั้งชื่อวิดีโอเป็นรหัสโครงงานและอัปโหลดลง Youtube ตั้งค่าแบบ unlist

         2.2    จัดทำ E-Poster ขนาด 1,705 x 2,272 pixel ความละเอียด 300 ppi ชนิดไฟล์ jpeg หรือ png โดยใช้รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ตามลิ้งค์ รูปแบบโปสเตอร์ 

         2.3    จัดทำสไลด์ Powerpoint นำเสนอผลงาน สัดส่วน 4 : 3 โดยไม่จำกัดจำนวนหน้า ในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น

         2.4    แนวทางการจัดทำสื่อนำเสนอผลงาน

                 1)    Powerpoint ที่จัดทำมีวัตถุประสงค์ 2 ประเด็นคือ สำหรับสรุปประเด็นสำคัญของโครงงานใน 2 – 3 นาที และสำหรับเป็นฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตัดสิน

                 2)    ขนาดตัวอักษรควรมีขนาดเหมาะสมเมื่อฉายด้วยจอโปรเจคเตอร์หรือฉายบน LCD TV

                 3)    ภาพประกอบควรมีความชัดเจน และขยายให้มีขนาดเหมาะสมเมื่อฉายด้วยจอโปรเจคเตอร์หรือฉายบน LCD TV

กำหนดส่งผลงานโดยผู้ประสานงานคู่ศูนย์รวบรวมส่งทางอีเมล sciusmost3@gmail.com หรือ rakchanok.s@mhesi.go.th 

- E-Poster และลิงก์วิดีโอนำเสนอผลงาน ในระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 (ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.)

- สไลด์นำเสนอ ในระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 (ภายใน 16.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย. 63)


3. กิจกรรม Popular vote

         นักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Popular vote ต้องจัดทำ E-Poster ขนาด 1,705 x 2,272 pixel ความละเอียด 300 ppi ชนิดไฟล์ jpeg หรือ png โดยใช้รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์เช่นเดียวกับ
การนำเสนอแบบ
Poster presentation มีกำหนดส่ง E-Poster 
ในระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 (ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.) โดยผู้ประสานงานคู่ศูนย์รวบรวมส่งทางอีเมล sciusmost3@gmail.com หรือ rakchanok.s@mhesi.go.th 


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการจัดทำผลงานได้ที่ลิงก์ การจัดทำผลงานนำเสนอแบบ online


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงานของคู่ศูนย์ หรือ โครงการ วมว. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-333-3863-4 หรือทางเพจโครงการ วมว.