บัญชีผู้ใช้


การนำเสนอแบบพิชชิ่ง รอบตัดสิน (ออนไลน์)

วันเวลาที่เขียน: 2020-08-26 10:17:57

คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติให้จัดกิจกรรมพิเศษ "การนำเสนอผลงานแบบพิชชิ่ง" รอบตัดสินในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. รูปแบบกิจกรรม

1. นักเรียนผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์จากคู่ศูนย์ โดยมีนักเรียนในคู่ศูนย์ร่วมฟังการนำเสนอในห้องนำเสนอ

2. ระบบออนไลน์ใช้โปรแกรม Zoom ในการนำเสนอ

3. ลำดับการนำเสนอจะใช้วิธีสุ่มเลือก โดยคณะกรรมการตัดสินในการประชุมคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 16 ตุลาคม 2563 และแจ้งลำดับการนำเสนอในวันจัดกิจรรมรายละเอียดการนำเสนอ

1. นักเรียนผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายมีเวลาในการนำเสนอผลงาน 3 นาที และใช้เวลาในการถาม-ตอบ 5 นาที

2. ผู้นำเสนอจัดทำสไลด์นำเสนอผลงาน (ถ้ามี) ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยใช้ Screen Show สัดส่วน 4:3 และส่งสไลด์นำเสนอในรูปแบบไฟล์ PowerPoint และ PDF มายังอีเมล sciusmost3@gmail.com หรือ rakchanok.s@mhesi.go.th ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2563

3. นำเสนอผลงานเป็นภาษาไทยการประกาศผลการตัดสิน

ประกาศผลภายใน 1 ชั่วโมงหลังจบการนำเสนอทางห้องออนไลน์ เพจโครงการ วมว. และเว็ปไซต์ระบบ SCiUS Forum


ดาวน์โหลดเกณฑ์การตัดสินได้ที่ลิ้งค์ กิจกรรมพิเศษ Pitching

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโครงการ วมว. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-333-3863-4 หรือทางเพจโครงการ วมว.