บัญชีผู้ใช้


Final Call for Extended Abstract

วันเวลาที่เขียน: 2020-03-04 10:23:10

ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบรอบที่ 3

ระหว่างวันที่ 3 - 12 มีนาคม 2563


นักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation สามารถอัพโหลด Extended Abstract ลงในระบบตามแบบฟอร์มที่กำหนดของโครงงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทคัดย่อได้ที่ลิ้งค์ แบบฟอร์ม Extended Abstract และตัวอย่างการเขียนที่ลิ้งค์ ตัวอย่าง Extended Abstract Oral


Extended Abstract ของโครงงานวิทยาศาสตร์ กำหนดความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 แนวตั้ง โดยมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.2 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว โดยระบุรหัสโครงงาน (จะได้รับก่อนการเปิดระบบรอบที่ 3) ในช่อง "รหัส" ที่อยู่ด้านหลังชื่อโครงงานและบริเวณ Footer ของหน้ากระดาษ 

    กลุ่ม Oral Presentation เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษร Time New Roman ขนาด 10 pt ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.5

    กลุ่ม Poster Presentation เขียนภาษาไทย โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.0 โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอักษรได้ที่ลิ้งค์ TH SarabunPSK


ขอให้นักเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบกิจกรรม SCiUS Forum ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 หากมีการเปลี่ยนแปลงหลังวันและเวลาดังกล่าวจะถูกตัดคะแนน 10% ของคะแนนที่ได้


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงานของคู่ศูนย์ หรือ โครงการ วมว. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-333-3863-4 หรือทางเพจโครงการ วมว.


เปิดระบบรอบ 3