บัญชีผู้ใช้


เลื่อนการจัดกิจกรรม 10th SCiUS Forum

วันเวลาที่เขียน: 2020-03-02 15:46:29

คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เลื่อนการจัดกิจกรรม 10th SCiUS Forum ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย


ทั้งนี้ กำหนดการเปิด-ปิดระบบเพื่อส่งผลงาน Extended Abstract และการส่งผลงานสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ "การนำเสนอแบบพิชชิ่ง" ให้มีการดำเนินการต่อไปเช่นเดิม

กำหนดการเปิดระบบรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2563

กำหนดการส่งผลงานสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ "การนำเสนอแบบพิชชิ่ง" ระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโครงการ วมว. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-333-3863-4 หรือทางเพจโครงการ วมว.