บัญชีผู้ใช้


กิจกรรมพิเศษ "การนำเสนอผลงานแบบพิชชิ่ง"

วันเวลาที่เขียน: 2020-01-24 15:59:35

info cover


กิจกรรมพิเศษในงาน 10th SCiUS Forum


"การนำเสนอผลงานแบบพิชชิ่ง"


เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้หลักการนำเสนอผลงานและพัฒนาทักษะการนำเสนอในที่สาธารณะอย่างกระชับและตรงประเด็น เพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนเอง รู้จักการประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะการพูดและรูจักใช้สื่อนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ


การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตามรอบการเปิดระบบ 

รอบที่ 1 วันที่ 20-31 มกราคม 2563 

รอบที่ 2 วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2563


รูปแบบการแข่งขัน

1. รอบคัดเลือก ส่งผลงานในระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย 

   1.1 Graphical Abstract ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบไฟล์ pdf

   1.2 คลิปวีดีโอสรุปผลงานความยาวไม่เกิน 2 นาที โดยอัพโหลดลง Youtube ตั้งค่า Unlist และแนบลิ้งค์ในระบบลงทะเบียน

2. รอบตัดสิน 10 ทีมสุดท้าย จะสุ่มลำดับการนำเสนอหน้าเวทีในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.00-16.30 น. นำเสนอเป็นภาษาไทย แต่ละทีมมีเวลานำเสนอพร้อมสื่อประกอบการนำเสนอ 3 นาที (หากใช้เวลาเกิน กรรมการจะปิดไมค์ เพื่อยุติการนำเสนอ) และตอบข้อซักถามกรรมการ 5 นาที


เกณฑ์การตัดสิน ใช้ระบบการให้คะแนนแบบ Rubric ประกอบด้วย

1. ความสมบูรณ์ของโครงงาน

2. ความสามารถในการพูดโน้มน้าวด้วยคำพูด

3. ความเข้าใจในโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนเอง

4. ความสมบูรณ์และความชัดเจนของสื่อที่นำเสนอ

5. ข้อควรปรับปรุงของโครงงาน

6. ความเป็นไปได้ที่โครงงานนี้จะได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์ในสังคม

7. **การใช้เวลาอย่างคุ้มค่า** (เกณฑ์ข้อนี้จะใช้ในรอบตัดสิน)


การให้รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 3

กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะหารือเพื่อเรียงลำดับคะแนน ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ชะเลิศการแข่งขันกำหนดการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รอบแรก วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 14 มกราคม 2563 รอบที่ 2 วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งผลงาน 13-19 มีนาคม 2563

ประกาศผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 10 เมษายน 2563

รอบตัดสิน 29 เมษายน 2563


ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมพิเศษได้ที่ลิ้งค์ กิจกรรมพิเศษ Pitching

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโครงการ วมว. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-333-3863-4 หรือทางเพจโครงการ วมว.


Pitching info 1

Pitching info 2

Pitching Info 4