บัญชีผู้ใช้


สาขาและเกณฑ์การให้คะแนนโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม 10th SCiUS Forum

วันเวลาที่เขียน: 2020-01-24 11:03:39

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายละเอียดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม 10th SCiUS Forum ดังนี้


สาขาโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 7 สาขาดังนี้

1. สาขาเคมี

2. สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์

3. สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

4. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

5. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

6. สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

7. สาขาสะเต็มและนวัตกรรม โดยมีนิยามเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงประกวดโครงงาน  ดังนี้ "โครงงานสาขาสะเต็มและนวัตกรรม หมายถึง โครงงานที่มีการประยุกต์ใช้หรือบูรณาการความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ แก้ปัญหาที่สนใจตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนได้ผลลัพธ์ที่อาจเป็นชิ้นงานหรือวิธีการที่นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"


เกณฑ์การให้คะแนน

กลุ่มที่ 1 เกณฑ์สำหรับสาขาที่ 1-6 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ เกณฑ์การให้คะแนนสาขา 1-6

กลุ่มที่ 2 เกณฑ์สำหรับสาขาสะเต็มและนวัตกรรม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ เกณฑ์การให้คะแนนสาขาสะเต็มและนวัตกรรม


ทั้งนี้ การนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation กำหนดให้นักเรียนนำเสนอ 15 นาที และกำหนดเวลาสำหรับถามตอบ 5 นาที รวมเวลา 20 นาที


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโครงการ วมว. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-333-3863-4 หรือทางเพจโครงการ วมว.