บัญชีผู้ใช้


รูปแบบ Abstract และ Extended Abstract

วันเวลาที่เขียน: 2020-01-24 10:33:39

นักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 10th SCiUS Forum ทั้งรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation ต้องจะทำ Abstract เพื่ออัพโหลดลงในระบบในระหว่างวันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดทำ Extended Abstract อัพโหลดลงในระบบภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดจากโครงการ วมว. ดังนี้


1. บทคัดย่อของโครงงานวิทยาศาสตร์ กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.2 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทคัดย่อได้ที่ลิ้งค์ แบบฟอร์มบทคัดย่อ

    กลุ่ม Oral Presentation เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษร Time New Roman ขนาด 10 pt ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.5

    กลุ่ม Poster Presentation เขียนภาษาไทย โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.0 โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอักษรได้ที่ลิ้งค์ TH SarabunPSK 


2. Extended Abstract ของโครงงานวิทยาศาสตร์ กำหนดความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 แนวตั้ง โดยมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.2 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว โดยระบุรหัสโครงงาน (จะได้รับก่อนการเปิดระบบรอบที่ 3) ในช่อง "รหัส" ที่อยู่ด้านหลังชื่อโครงงานและบริเวณ Footer ของหน้ากระดาษ 

    กลุ่ม Oral Presentation เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษร Time New Roman ขนาด 10 pt ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.5

    กลุ่ม Poster Presentation เขียนภาษาไทย โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.0 โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอักษรได้ที่ลิ้งค์

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทคัดย่อได้ที่ลิ้งค์ แบบฟอร์ม Extended Abstract และตัวอย่างการเขียนที่ลิ้งค์ ตัวอย่าง Extended Abstract Oral


3. การจัดทำ Poster สำหรับ Poster Presentation และ การประกวด Popular Vate

   นักเรียนต้องจัดทำโปสเตอร์ขนาดกว้าง 80 cm. ยาว 100 cm. ขนาดตัวอักษรส่วนหัวข้อหรือชื่อเรื่องควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.5 cm. สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างโปสเตอร์ได้ที่ลิ้งค์ รูปแบบโปสเตอร์ 

ตราสัญลักษณ์ของโครงการ วมว. ภาษาไทย หรือ ตราสัญลักษณ์โครงการ วมว. ภาษาอังกฤษ

ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษาฯ


ขอให้นักเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบกิจกรรม SCiUS Forum ตามกำหนดการดังนี้

20-31 มกราคม 2563 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลโครงงาน

1-14 กุมภาพันธ์ 2563 อัพโหลดไฟล์บทคัดย่อ 1 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบ pdf

3-12 มีนาคม 2563 อัพโหลดไฟล์ Extended Abstract ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบ pdfรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงานของคู่ศูนย์ หรือ โครงการ วมว. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-333-3863-4 หรือทางเพจโครงการ วมว.