บัญชีผู้ใช้


รูปแบบบทคัดย่อ (Abstract) และบทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract)

วันเวลาที่เขียน: 2019-03-06 11:21:06

นักเรียนจะต้องทำการอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 1 หน้าและ บทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract) ความยาวไม่เกิน 4 หน้า โดยจะต้องทำตามรูปแบบที่กำหนดเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น ( หากไม่ทำตามรูปแบบดังกล่าวคณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาบรรจุในรูปเล่ม)

รูปแบบบทคัดย่อ (Abstract Format) + รหัสการนำเสนอ

รูปแบบบทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract Format) + รหัสการนำเสนอ

และสำหรับนักเรียนที่จะทำการนำเสนอแบบ Poster Presentation จะต้องทำ Poster ตามรูปแบบด้านล่าง

รูปแบบ Poster (Poster Format)